Allmänna villkor

Här nedan finner du Study Internationals allmänna villkor för språkkurser och jobba utomlands program.

Språkkurser utomlands

Betala direkt till skolan eller till STUDIN

  • Du kan välja att betala alla skolans kursavgifter och eventuella avgifter för boende etc till STUDIN i SEK.
  • Du kan också välja att betala alla skolans kursavgifter och eventuella avgifter för boende etc direkt till skolan.

Allmänna villkor

Observera att dessa allmänna villkor nedan endast gäller för dig som väljer att betala kursavgifter och eventuella andra skolavgifter till STUDIN i SEK. I alla andra fall är det respektive skolas allmänna villkor (general terms and conditions) som gäller.

  • Anmälningsavgift

    När du har betalat in anmälningsavgiften på 1000 SEK till oss börjar vi handlägga din ansökan och skriver in dig på önskad kurs och skola.
    Anmälningsavgiften kan betalas via bankgiro 5877-0322 eller Swish 123 419 39 75.

    OBS Anmälningsavgiften på 1 000 SEK är en förskottsbetalning och dras av från den slutliga fakturan.

Betalningsvillkor

Kursavgifter och andra avgifter skall betalas senast 30 dagar före kursstart.

Vid förfrågan till oss kan din slutliga faktura också anpassas efter CSN:s utbetalningsplan.

Vid sena anmälningar (30 dagar före kursstart eller senare)

Vid anmälan till kurser som startar inom 30 dagar skall hela avgiften betalas omgående. Om du inte kan betala hela avgiften direkt kan du kontakta oss för att få en delbetalningsplan.

Avbeställning

Vid avbeställning av kurs och andra kursarrangemang som sker senast 31 dagar före kursstart återbetalas hela avgiften förutom anmälningsavgiften om 1000 SEK.

Vid avbeställning som sker 31 – 15 dagar före kursstart tillkommer en avbeställningsavgift om SEK 1 500 samt skolans eventuella avbeställningsavgifter.

Vid avbeställning som sker 14 dagar – 8 före kursstart tillkommer en avbeställningsavgift om SEK 3 000 samt skolans eventuella avbeställningsavgifter.

Vid avbeställning senare än 8 dagar före kursstart utgår ingen återbetalning av kursavgifter.

Avbeställning måste ske skriftligen via e-post till info@studin.se. Du måste få en bekräftelse från oss att vi emottagit din avbeställning.

Avbeställning av bokat boende

Vid avbeställning av eventuellt boende som bokats genom skolan eller skolans boendearrangör kan det förekomma avbokningsavgifter från skolan, eventuellt kan även förskottsinbetalade depositioner  förloras. Det är alltid skolans eller skolans boendearrangörs villkor (terms & conditions) som gäller vid avbeställning av boende.

Avbeställningsskydd

Du kan teckna STUDIN avbeställningsskydd för att skydda dig om du blir tvungen att avbeställa din språkkurs. Avbeställningsskyddet gäller vid: akut sjukdom, olycksfall eller dödsfall inom familjen (maka/make, sambo, föräldrar, barn, syskon).

Avbeställningsskyddet måste tecknas samtidigt som du anmäler dig till kursarrangemanget och betalar in anmälningsavgiften. Avbeställning skall ske skriftligen till vårt kontor sista helgfria vardagen före inflyttning i boendet eller kursstart, beroende på vilket som kommer först. Du ansvarar själv för att avbeställningen kommit fram till oss och du måste erhålla en skriftlig bekräftelse från oss att vi har mottagit din avbeställning. Du måste i din skriftliga avbeställning bifoga ett ojävigt läkarintyg på din akuta sjukdom, olycksfall eller intyg om det dödsfall som inträffat. Läkarintyget skall tydligt ange att du på grund av det som inträffat inte kan studera utomlands. Samtliga kurs- och eventuella boendeavgifter som betalats till STUDIN med undantag för skolans eventuella avbokningsavgifter, anmälningsavgiften, samt avgiften för avbeställningsskyddet återbetalas. Visumavgifter och andra kostnader omfattas inte av avbeställningsskyddet.

Ombokning, ändring av kurs, kursarrangemang

Ändringar av kurs, kursarrangemang etc som görs mer än 31 dagar före kursstart kan innebära eventuella ombokningsavgifter från skolan. Dessa ombokningsavgifter måste betalas av dig som kursdeltagare.

Ändringar av kurs, kursarrangemang etc som görs mindre än 31 dagar före kursstart betraktas som Avbeställning.(se gällande villkor ovan)

Eventuella ändringar av kurs, kursarrangemang efter påbörjad kurs görs direkt med skolan på plats av dig. Du kan dock alltid vända dig till STUDIN för hjälp.

Förlängning av kurs 

Du kan nästan alltid förlänga din kurs på plats. STUDIN hjälper dig alltid med detta.

Avbrytande av kurs

Om du avbryter din kurs utgår ingen återbetalning.

Försäkring

De flesta skolor och länder ställer krav på att du skall vara fullt försäkrad under studietiden. Det är ditt eget ansvar att se till att du är försäkrad under studietiden utomlands. STUDIN kan hjälpa dig med försäkringar för utlandsstudier.

Boende

Du väljer själv om du vill ha STUDIN:s hjälp med att boka skolans boende. Vi förmedlar då dina boendeönskemål till skolan. Skolorna skickar vanligtvis ut exakta detaljer om boendet först ett antal veckor före kursstart. Det är respektive skolas villkor avseende boende som gäller. I samband med att vi hjälper dig med att boka boendet får du ta del av respektive skola/boendearrangörs villkor (terms and conditions). Det är viktigt att du läser igenom dessa. 

Visum

Du ansvarar själv för att skaffa det visum som krävs för dina utlandsstudier. STUDIN och STUDIN:s partner tillhandahåller information, instruktioner och är behjälpliga. Alla visumavgifter och eventuella andra avgifter som kan uppstå i samband med visumansökan betalas av studenten och återbetalas ej.

Representation på plats och klagomål

Behöver du hjälp med något under din vistelse eller har klagomål, skall du i första hand vända dig till skolan och redogöra för dina synpunkter så att skolan får en chans att hjälpa dig att lösa situationen eller rätta eventuella fel. Om du inte är nöjd med skolans åtgärder och svar, hör av dig till din kontaktperson på STUDIN med en detaljerad redogörelse för ditt problem, när problemet uppstod och vad som har gjorts för att åtgärda problemet. Klagomål som består efter avslutad kurs skall skriftligen skickas till STUDIN senast 2 veckor efter efter kursens slut.

Fakturabetalning

Om du inte betalar fakturan vid förfallodatum har STUDIN rätt att avboka ditt kursarrangemang och debitera dig enligt gällande avbeställningsvillkor.

Övrigt

STUDIN fritar sig helt från ansvar i samband med skador som kan drabba studenten, katastrof, strejk eller annan force majeure. STUDIN reserverar sig även för felaktiga uppgifter uppkomna i katalog, på webbsida, prislistor.

Vid nationella och lokala helgdagar är är skolor stängda. STUDIN reserverar sig för eventuella helgdagar som vi ej informerats om i det land där studierna bedrivs. Skolorna anger det normala maxantalet studenter per grupp, undantagsvis kan det tillkomma studenter utöver angivet maxantal. STUDIN reserverar sig för förändringar i aktivitetsprogram, kursupplägg, gruppstorlek, lektionsantal, eller andra förändringar av kurs- eller boendearrangemang som skolan vidtar.

STUDIN förbehåller sig rätten att häva beställd kurs om det bedöms att studenten ej har för avsikt att studera och genomföra programmet/kursen. STUDIN reserverar sig helt avseende studenters studieresultat. STUDIN förbehåller sig rätten att sända fyllnadsfaktura i det fall att skolan höjer kursavgifter eller avgifter för boende. STUDIN reserverar sig för prishöjningar på grund av valutakursförändringar eller andra oförutsedda prishöjningar. Vid eventuell prishöjning tillkommer en fyllnadsfaktura.

Särskilda villkor för jobbprogram utomlands

Garantier och regler

STUDIN och respektive lokal partner kan aldrig garantera dig ett arbete då det är upp till arbetsgivaren att värdera varje deltagares förutsättningar, lämplighet och förkunskaper. Vid vissa program får du ett jobberbjudande genom intervju med arbetsgivaren före avresa. I händelse att vår samarbetspartner efter ett flertal försök inte lyckats hitta en placering som passar dig eller att du tackar nej till de förslag du fått förlorar du anmälningsavgiften. När du väl har accepterat din praktikplacering / jobbprogrammet debiteras du 100 procent av ditt bokade arrangemang vid avbeställning.

I de fall där vi rekommenderar arbetsvisum och vår partner hjälper dig till med förberedelser för att arbeta i landet så är ditt eget ansvar att hitta ett jobb.

Särskilda villkor gäller för programmet Jobba i Kanada:
Anmälningsavgiften är 2 500 SEK och är en delbetalning som reducerar slutfakturan med motsvarande belopp. Hela avgiften för programmet, slutfakturan skall vara STUDIN tillhanda när du får din invitation, dvs när ditt visum är garanterat. Efter detta ges ingen refund.